Pomocník

Ako vyhľadávať v organizáciách?

Zadajte aspoň časť začiatku názvu organizácie. Pokiaľ neviete presný názov organizácie, môžete zadať prvé 4 znaky zo začiatku ľubovoľného slova, ktoré sa nachádza v názve organizácie.

Ako vyhľadávať v osobách?

Zadajte meno a priezvisko. Pokiaľ neviete jednu z informácií, pravdepodobne dostanete veľmi veľa výsledkov a zobrazených bude iba 50 osôb.

Ako overiť, či je organizácia platca DPH?

Vyhľadajte organizáciu a zobrazte jej detail. Pokial je platiteľom DPH, bude jej IČ DPH zobrazené.

Mám IČ DPH, ktorej organizácii patrí?

Zadajte IČ DPH bez úvodných dvoch znakov "SK". Pokiaľ také IČ DPH existuje bude zobrazený názov organizácie.

Štatistiky

Aktuálne štatistiky organizácií v SR

Štatistická klasifikácia ekonomických činností Spolu

v tom právna forma

 
akciové spol. spol. s.r.o. ostatné obch.spol. družstvá štátne podniky prísp.org. rozpočt.org. živnostníci slobodné povolania samostatne
hospodáriaci
roľníci
ostatné právne formy

Spolu

612 412

5 616

138 395

1 099

1 573

20

701

       6 615

375 722

19 069

7 534

56 068

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

25 725

131

2 431

6

737

5

2

3

12 961

20

7 531

1 896

B Ťažba a dobývanie

192

20

140

1

1

-

-

-

26

1

-

3

C Priemyselná výroba

74 052

680

12 132

99

115

3

2

-

60 481

35

-

503

D Dodávka elektiny, plynu a pary

472

86

332

1

2

1

-

-

21

4

-

25

E Dodávka vody   1 314  70  575  4  3  1  40                 1  582  -  -  38

F Stavebníctvo

99 062

336

11 368

56

68

-

11

2

86 384

2

-

839

G Obchod

148 346

1 149

42 845

310

240

-

-

2

101 502

79

-

2 197

H Doprava a skladovanie

20 504

155

5 291

19

5

2

4

2

14 702

149

-

176

I Ubytovacie a stravovacie služby

19 980

111

5 118

33

6

-

5

             23

14 495

1

-

188

J Informácie a komunikácia

17 391

272

6 659

55

18

-

9

               1

10 224

-

-

143

K Finančné a poisťov. činnosti

11 041

208

625

3

9

-

-

               1

3 624

6 501

-

70

L Činnosti v oblasti nehnuteľností

21 678

844

8 430

61

255

1

12

               8

2 131

-

-

9 936

M Odborné, vedecké a technické činnosti 66 148  949  23 045  283  68 2  49               56 34 429  6 760  -  466
N Administratívne a podporné služby  21 880  389  10 387  52  34  1  25                3  10 486  160 3  329

O Verejná správa a obrana

3 393

3

1

-

-

-

8

         3 373

-

-

-

8

P Vzdelávanie

9 680

29

1 408

6

4

1

210

         2 701

4 278

1

-

1 042

Q Zdravotníctvo a sociálna pomoc

13 117

77

4 775

5

2

2

22

           369

902

5 335

-

1 628

R Umenie, zábava a rekreácia 14 525 96 1 553 12 6 1 300              70 2 380 20 - 10 084

S Ostatné činnosti

43 912

11

1 280

7

-

-

2

               -

16 114

1

-

26 497

  • #
  • #
  • #